براساس اطلاعیه ​مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، بازگشایی پالایش یکم منوط به برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان و شرکت پالایش نفت تهران می باشد و برگزاری مجامع این دو شرکت نیازمند این است با کسب مجوزهای قانونی، سهام جایزه به صندوق پالایشی یکم تخصیص داده شود.

سازمان خصوصی سازی: بازگشایی پالایش یکم بعد از برگزاری مجمع فوق العاده دو شرکت پالایشی نفت تهران و اصفهان انجام می شود

غفوری ​مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی سازی ضمن اشاره به تاخیر بازگشایی صندوق پالایش یکم اعلام کرد: بازگشایی نماد صندوق پالایش یکم نیازمند برگزاری مجمع فوق ‌العاده افزایش سرمایه شرکت‌های پالایش نفت تهران و اصفهان می باشد و زمانی این اتفاق می افتد که پس از کسب مجوزهای قانونی، به صندوق پالایش یکم سهام جایزه تعلق بگیرد.

او در ادامه گفت: با توجه به اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی با توجه به انتقال سهام و سهام جایزه شرکت ‌های پالایش نفت تهران، تبریز ،اصفهان و بندرعباس به صندوق پالایش یکم و همچنین تخصیص واحدهای صندوق به سرمایه گذاران در حال حاضر امکان معامله صندوق پالایش یکم وجود دارد.

همچنین بخوانید: پول بلوکه شده دارا دوم (پالایش یکم) کی برمیگردد؟