با توجه به اینکه سال ۹۸ سال خوبی برای بازار سرمایه و سهامداران بود در بسیاری از نمادها بازدهی قابل توجهی را شاهد بودیم. در ادامه به مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف میپردازیم.

درباره نمادهایی با بیشترین و کمترین رشد و بازدهی در سال ۹۸ بیشتر بدانید.

(برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید.)

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه کاشی و سرامیک کحافظ با بیشترین بازدهی در صدر گروه و کترام با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه محصولات فلزی فاذر با بیشترین بازدهی در صدر گروه و فبستم با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه سیمان آهک و گچ سفار با بیشترین بازدهی در صدر گروه و سلار با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه سرمایه گذاریها وشمال با بیشترین بازدهی در صدر گروه و واعتبار با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه زراعت آینده با بیشترین بازدهی در صدر گروه و زشگزا با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه کانی غیر فلزی کفپارس با بیشترین بازدهی در صدر گروه و کابگن با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

در گروه خودرو و قطعات ختراک با بیشترین بازدهی در صدر گروه و تشتاد با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه انبارداری حمل و نقل حآسا با بیشترین بازدهی در صدر گروه و حرهشا با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در نمادهای فوق  لپارس با بیشترین بازدهی در صدر گروه و های وب با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه بیمه، کوثر با بیشترین بازدهی در صدر گروه و ومعلم با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه ماشین آلات برقی بکام با بیشترین بازدهی در صدر گروه و نیرو با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه لاستیک-پلاستیک پارتا با بیشترین بازدهی در صدر گروه و پلوله با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه نهاد مالی واسط فرابورس با بیشترین بازدهی در صدر گروه و تنوین با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه قند و شکر قثابت با بیشترین بازدهی در صدر گروه و قشهد با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

 

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه برق گاز و بخار وهور با بیشترین بازدهی در صدر گروه و دماوند با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه بانکی دی با بیشترین بازدهی در صدر گروه و ونوین با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی نمادها در گروه های مختلف

در گروه انبوه سازی وآذر با بیشترین بازدهی در صدر گروه و ثاژن با کمترین میزان بازدهی در انتهای این گروه از نظر بازدهی قرار گرفت.