شرکت بیمه اتکایی امین ۶۰ تومان به هر سهم اتکام اختصاص داد. بیمه اتکایی امین با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، از افزایش سود سهام اتکا خبر داد و سود سهام بیمه اتکایی امین را ۶۰ تومان به ازای هر سهم اعلام کرد. نحوه دریافت سود سهام اتکام متعاقبا اعلام می شود.

در تقسیم سود سهام اتکام ۶۰ تومان برای هر سهم در نظر گرفته شد

بیمه اتکایی امین با ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه، ضمن انتشار صورت ‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، از سود خالص هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریالی اتکام خبر داد و ۶۰ تومان به عنوان سود سهام بیمه اتکایی امین در نظر گرفت.

سود اتکام در دوره مشابه سال گذشته ۳۰ تومان اعلام شده بود که حاکی از افزایش ۹۸ درصدی سود سهام این شرکت می باشد.

سهامداران غگرجی بخوانند: سود سهام بیسکوئیت گرجی ۱۴۰ تومان اعلام شد