به دنبال اجرای طرح وام ودیعه مسکن در مبالغ ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی، افراد بسیاری متقاضی دریافت این وام شدند. اما با درخواست برخی افراد برای دریافت وام ودیعه مسکن موافقت نشد. مدیر اعتبارات بانک مرکزی در گفتگوی خبری در مورد اینکه چه کسانی نمی توانند وام ودیعه مسکن دریافت کنند، توضیحاتی ارائه داد که در ادامه ذکر شده است.

دریافت وام ودیعه مسکن برای چه کسانی ممکن نیست

به گفته شهرزاد دانشمندی مدیر اعتبارات بانک مرکزی، دریافت وام ودیعه مسکن برای برخی افراد ممکن نیست.

یکی از شرایط زیر می تواند موجب شود تا افراد نتوانند وام ودیعه مسکن دریافت کنند:

  • افرادی که کد رهگیری نداشته باشند
  • تاریخ اجاره نامه مربوط به سال گذشته باشد (حتما باید مربوط به سال ۹۹ باشد)
  • مبلغ ودیعه اجاره نامه کمتر از مبلغ تسهیلات باشد
  • چند اجاره نامه برای یک کد پستی معرفی شده باشد

 بیشتر بدانید: پرداخت وام ودیعه مسکن بدون ضامن برای مبالغ کمتر از ۳۰ میلیون تومان