شرکت سرمایه ‌گذاری سبحان با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌ گذاری ‌ها در دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، از افزایش ارزش بازار وسبحان خبر داد و گفت ارزش بازار وسبحان به ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال رسیده است.

افزایش ارزش بازار وسبحان

شرکت سرمایه ‌گذاری سبحان با هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه، ضمن انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌ گذاری ‌ها در دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، از افزایش ارزش بازار وسبحان تا ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال خبر داد و گفت: در ابتدای دوره ۱ ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با قیمت تمام شده هزار و ۷۶۲ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲ هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال در سبد سهام خود داشته است.

طی این مدت، قیمت تمام شده سهام شرکت وسبحان با ۲۶۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال افزایش، به ۲ هزار و ۲۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون ریال رسید و ارزش بازار شرکت سرمایه ‌گذاری سبحان نیز ۱۸۱ میلیارد و ۹۴۵ میلیون ریال افزایش داشت.

وسبحان همچنین با واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با قیمت تمام شده ۲۱۷ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال به مبلغ ۲۶۶ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال، سودی برابر با ۴۹ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال بدست آورد.

همچنین بخوانید:  سهامدار عمده چه کسی است؟