اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه گروه سایر واسطه گری های مالی منتشر شد.

شرکت های لیزینگ پارسیان، لیزینگ ایران، لیزینگ رایان سایپا، لیزینگ ایرانیان، لیزینگ خودرو غدیز، صنعت و معدن، بهمن لیزینگ و شرکت واسپاری ملت گزارش عملکرد ۶ ماهه منتشر کردند و در جریان آن از سود محقق شده به ازای هر سهم و سود خالص و درصد رشد سود در مقایسه با دوره مشابه قبل خبر دادند. خلاصه عملکرد شش ماهه شرکت های نامبرده شده در ادامه آورده می شود.

همچنین بخوانید: رشد سود و فروش خالص تجمیعی هلدینگ های تابعه “شستا” در عملکرد ۶ ماهه

گزارش عمکلرد گروه سایر واسطه گری های مالی در دوره ۶ ماهه

خلاصه عملکرد شش ماهه شرکت های لیزینگ پارسیان (ولپارس)، لیزینگ ایران (ولیز)، رایان سایپا (ولساپا)، لیزینگ ایرانیان (وایران)، لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)، لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)، بهمن لیزینگ (ولبهمن) و واسپاری ملت (ولملت) به شرح زیر می باشد:

عملکرد ۶ ماهه شرکت لیزینگ پارسیان (ولپارس)

شرکت لیزینگ پارسیان در دوره ۶ ماهه منتهی به تیز ۹۹ به ازای هر سهم ۱۶۶ ریال سود محقق کرده است. «ولپارس» با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳۱,۶۱۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتا ناشی از رشد ۴۰درصد درآمد حاصل از عملیات لیزینگ و افت۱۵ درصد هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ بوده است.

عملکرد ۶ ماهه شرکت لیزینگ ایران (ولیز)

شرکت لیزینگ ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۳۶۹ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۷درصد افزایش زیان داشته است. «ولیز» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲۲۱,۴۳۸ میلیون ریال زیان محقق کرده است.

عملکرد ۶ ماهه شرکت لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)

شرکت لیزینگ رایان سایپا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۱۷۱ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴درصدافزایش داشته است. «ولساپا» با سرمایه ثبت شده ۹,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶‌ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۵۴۷,۵۹۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.

عملکرد ۶ ماهه شرکت لیزینگ ایرانیان (وایران)

شرکت لیزینگ ایرانیان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۲۱۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته است. «وایران» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲۱۴,۴۹۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.

عملکرد ۶ ماهه شرکت لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)

شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم ۲۴۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییری نداشته است. «ولغدر» با سرمایه ثبت شده ۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲۸,۷۶۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

عملکرد ۶ ماهه شرکت لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)

شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۱,۱۰۵ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱۳ درصد افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتا ناشی از رشد ۹۱۱ درصدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.«ولصنم» با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۲۱۰,۴۱۹ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

عملکرد ۶ ماهه شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن)

شرکت بهمن لیزینگ در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/ ۰۶/ ۳۱ به ازای هر سهم ۲۹۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۹درصد افزایش داشته است. «ولبهمن» با سرمایه ثبت شده ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲۳۸,۵۷۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.

عملکرد ۶ ماهه شرکت واسپاری ملت (ولملت)

شرکت واسپاری ملت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/ ۰۶/ ۳۱ به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱درصد افزایش داشته است. «ولملت» با سرمایه ثبت شده ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۱۷۵,۷۰۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد