با توجه به اینکه در سال ۹۸ بازار سرمایه رشد قابل توجهی را تجربه کرد، شرکت‌های بورسی بازدهی مناسب و قابل قبولی را برای سهامداران خود به وجود آوردند به گونه ای که سهام بسیاری از شرکت‌ها در بازه زمانی یک ساله چند برابر شدند.

درباره اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بیشتر بخوانید

اما کدام نمادها در سال ۹۸ بیشترین رشد و بازدهی و کدام نمادها کمترین بازدهی را برای سهامداران خود به همراه داشته اند؟
لیستی از بیشترین و کمترین بازدهی نمادها در سال ۹۸ به شرح زیر می باشد:

۱۵ نمادی که بیشترین رشد را در سال ۹۸ داشتند:

 • ختور                   ۲۵۰۲ درصد
 • غنوش                ۲۴۳۴ درصد
 • کفپارس              ۲۳۱۹ درصد
 • ولیز                    ۲۲۹۰ درصد
 • فرابورس              ۲۲۳۷ درصد
 • بکام                   ۱۹۰۸ درصد
 • غگل                   ۱۷۶۷ درصد
 • بورس                 ۱۷۶۵ درصد
 • کحافظ                ۱۶۹۸ درصد
 • بسوییچ               ۱۵۳۲ درصد
 • غسالم               ۱۵۱۹ درصد
 • وآذر                    ۱۴۶۵ درصد
 • پخش                 ۱۴۱۶ درصد
 • آینده                  ۱۲۸۱ درصد
 • غمینو                 ۱۲۸۰ درصد

۲۳ نمادی که کمترین بازدهی را در سال ۹۸ داشتند:

 • حرهشا            ۷۳ درصد
 • ونوین               ۶۹ درصد
 • وبصادر             ۸۴ درصد
 • وتجارت            ۸۵ درصد
 • دماوند             ۷۷ درصد
 • بفجر               ۹۸ درصد
 • مبین               ۱۰۲ درصد
 • ومعلم             ۱۰۵ درصد
 • ورازی              ۱۱۶ درصد
 • تشتاد             ۵۴ درصد
 • خاهن             ۷۸ درصد
 • خکرمان           ۱۵۷ درصد
 • خعمرا             ۱۷۰ درصد
 • خکاوه             ۱۷۵ درصد
 • های‌وب           ۹۳ درصد
 • همراه             ۱۴۱ درصد
 • واعتبار            ۶۷ درصد
 • وسپه             ۱۳۶ درصد
 • وکادو              ۱۵۰ درصد
 • قشهد            ۸۵ درصد
 • پدرخش          ۱۵۵ درصد
 • فبستم           ۱۵۵ درصد
 • فنرژی            ۱۴۰ درصد