شرکت داروسازی سبحان انکولوژی که با نماد “دسانکو” و سرمایه اسمی ۹۶ میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس حضور دارد اقدام به انتشار اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی شده) کرد و که طبق آن سود هر سهم “دسانکو” پس از کسر مالیات ۱۷۱ ریال است که حاکی از رشد ۴۵۲ درصدی این متغیر مهم نسبت به مدت مشابه قبل می باشد.

“دسانکو” صورت های مالی ۶ ماهه منتشر کرد / رشد ۴۵۲ درصدی سود هر سهم

به گزارش از سنا، براساس اطلاعات مالی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی، P/E سهم ۷۸.۱۸ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۳.۱۹ است، از ریسک بالاتری بالاتری برخوردار است.

سود خالص “دسانکو” در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵۲ درصدی داشته است. سود هر سهم  پس از کسر مالیات این شرکت، در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۱۷۱ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵۲ درصدی داشته است.

میانگین ۳ ساله سود نقدی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی برابر ۱۲۸ ریال است و سود نقدی در سال ۹۹ مبلغ ۱۲۵ ریال است که پایین تر از میانگین است و در این سال درصد تقسیم سود ۸۱ درصد است.

بازدهی یک ماهه، سه ماهه و یک ساله سهم مثبت است.

بیشتر بخوانید: برنامه افزایش سرمایه ۳۶ درصدی «دسانکو» از محل مطالبات و آورده نقدی