اگر از سرمایه گذاران بازار سرمایه باشبد قطعا با دو عبارت حراج پیوسته و ناپیوسته برخورد داشته اید اما حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس و فرابورس چیست؟ زمانی که نماد یک شرکت در حال بازگشایی است یا اینکه قبلا بسته شده، به یکی از روش های حراج پیوسته و یا حراج ناپیوسته بازگشایی خواهد شد برای اینکه دلیل و جزییات را متوجه شوید به پیام ناظر بازار توجه نمایید.

درباره دلایل بسته شدن یا توقف نماد در بورس بیشتر بخوانید

معنی حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس و فرابورس

در بازار سرمایه منظور از حراج پیوسته و ناپیوسته اعمال تخفیف بر سهام ها نیست بلکه بیانگر دو مرحله داد و ستد می باشد. در واقع حراج در بازار سرمایه به دو مورد حراج پیوسته و حراج ناپیوسته تقسیم بندی می شود.

حراج پیوسته: در حراج پیوسته در بورس و یا فرابورس زمانی که قیمت خریدار با قیمت فروشنده تطابق پیدا کند معامله انجام خواهد شد.
بطور مثال اگر شما در مدت زمان مشخصی از ساعات معاملاتی یعنی بین ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰، سفارش برای خرید یک نماد را ثبت کنید چون ثبت سفارش خرید شما در بازه زمانی حراج پیوسته ثبت شده، همین که در قیمت مد نظر شما فروشنده ای سفارش فروش ثبت کرده باشد، معامله انجام خواهد شد.

حراج ناپیوسته: در حراج ناپیوسته در بورس و فرابورس، در یک بازه زمانی مشخص که معمولا ۳۰ دقیقه میباشد، معامله ای صورت نخواهد گرفت فقط سهم در مرحله سفارش گیری قرار میگیرد و بعد از آن، زمانی که قیمت پیشنهادی خریدار با قیمت پیشنهادی فروشنده یکی شود، معامله و طبق آن کشف قیمت صورت می گیرد.

در واقع در مدت زمان حراج ناپیوسته، امکان وارد کردن، ویرایش یا حذف سفارش وجود دارد اما فقط سفارش گیری است و در این مدت معامله ای انجام نخواهد شد.
بطور مثال در مدت زمان بین ۸:۳۰ تا ۹ صبح که به آن حراج ناپیوسته یا مرحله پیش گشایش میگویند، هیچگونه معامله ای انجام نمی شود و از ساعت ۹ در صورتی که قیمت خریدار با قیمت فروشنده یکسان باشد، معامله انجام خواهد شد.

حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس و فرابورس

در چه مواقعی نمادهای معاملاتی در مرحله کشف قیمت با حراج ناپیوسته قرار میگیرند؟

نمادهای معاملاتی شرکت های مختلف معمولا به ۶ دلیل در مرحله بازگشایی با حراج ناپیوسته قرار میگیرند.

۱. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

زمانی که مجمع عمومی عادی سالیانه با هدف تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود برگزار شود، نماد معاملاتی مورد نظر با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

نکته: اگر هدف از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هرچیزی غیر از تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود نقدی باشد بازگشایی نماد معاملاتی مورد نظر به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: مجمع عمومی و کاربرد و ویژگی های انواع آن

۲. برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

زمانی که هدف از برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده، افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه باشد، بازگشایی نماد معاملاتی موردنظر بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان انجام خواهد شد.

نکته: درصورتی که هدف از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هر موضوعی به غیر از افزایش سرمایه باشد بازگشایی با حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام خواهد شد.

۳. افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب:

در صورتی که شرکت های ثبت شده نزد سازمان اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف کنند، بازگشایی نماد معاملاتی مورد نظر با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان خواهد بود.

همچنین در صورتی که شرکت های ثبت شده نزد سازمان اقدام به افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب نمایند، بازگشایی نماد معاملاتی مورد نظر با حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام میگیرد.

بیشتر بخوانید: شرکت‌های بورسی چه اطلاعاتی را افشا می‌کنند؟

۴. قانون نوسان ۵۰ درصد :

در صورتی که طبق این قانون، نماد معاملاتی شرکتی متوقف شود، نماد معاملاتی حداکثر ۲ روز کاری پس از توقف، با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

حراج ناپیوسته به دلیل نوسان پنجاه درصد

۵. گره معاملاتی :

زمانی که نماد معاملاتی شرکتی مشمول گره معاملاتی شود، در ابتدای روز معاملاتی بعد نماد مورد نظر با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

۶. معاملات مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت باشند:

در صورتی که معاملات نماد یک شرکت مشکوک به دستکاری قیمت و یا استفاده از اطلاعات نهانی باشد، سازمان بورس قادر است علاوه بر اطلاع رسانی به عموم مردم، نماد معاملاتی شرکت مورد نظر را متوقف نماید.

بازگشایی نماد معاملاتی مورد نظر بعد از بررسی های لازم، با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان انجام خواهد شد.

در صورتی که در حراج ناپیوسته کشف قیمت صورت نگیرد، چه میشود؟

اگر در حراج ناپیوسته، به دلیل برابر نبودن قیمت پیشنهادی خریدار با قیمت پیشنهادی فروشنده معامله ای انجام نشود و یا در دوره حراج ناپیوسته معاملات انجام شده به تایید سازمان بورس نرسد به تشخیص سازمان بورس و بعد از اطلاع رسانی، حراج ناپیوسته برای بار دوم در همان جلسه معاملاتی و یا در ۹۰ دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد انجام خواهد شد.

نکته: در صورتی که در حراج ناپیوسته فرابورس و یا بورس برای بار دوم هم کشف قیمت صورت نگیرد، حراج ناپیوسته برای بار سوم امکان پذیر نیست و آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد شد.