آخرین اخبار منتشر شده در راستای انجام عملیات بازارگردانی بر روی سهام شرکت ها در بورس، حاکی از آغاز بازارگردانی سهام ۵ شرکت بورسی دیگر با دامنه مظنه ۳ درصدی می باشد. به این ترتیب طبق اعلام ها، بازارگردانی شرکت های جدید لنت ترمز ایران، سرامیک ارداکان، سیمان داراب، لبنیات کالبر و سیمان ایلام با حداقل حجم سفارش انباشته و معاملات روزانه و دیگر شرایط اعلامی از روز چهارشنبه مورخ ۵ آذر ماه آغاز شد.

همچنین بخوانید: آخرین فهرست بازارگردان های ۴۲۹ شرکت بورسی و فرابورسی منتشر شد

شروع عملیات بازارگردانی سهام لنت ترمز ایران، سرامیک اردکان، سیمان داراب، لبنیات کالبر و سیمان ایلام

عملیات بازارگردانی بر روی سهام ۵ شرکت بورسی لنت ترمز ایران، سرامیک اردکان، سیمان داراب، لبنیات کالبر و سیمان ایلام نیز شروع شد. شایان ذکر است که تا الان حدود ۴۵۶ شرکت بورسی و فرابورسی اقدام به بازارگردانی سهام کرده اند.

بازارگردانی سهام لنت ترمز ایران (خلنت) آغاز شد

آغاز بازارگردانی سهام لنت ترمز ایران (خلنت) 

بازارگردانی سهام سرامیک اردکان (کسرا)  آغاز شد

بازارگردانی سهام سرامیک اردکان (کسرا)  آغاز شد

بازارگردانی سهام سیمان داراب (ساراب) آغار شد

بازارگردانی سهام سیمان داراب (ساراب) آغار شد

بازارگردانی سهام لبنیات کالبر (غالبر) آغاز شد

بازارگردانی سهام لبنیات کالبر (غالبر) آغاز شد

بازارگردانی سهام سیمان ایلام (سیلام) آغاز شد

بازارگردانی سهام سیمان ایلام (سیلام) آغاز شد