افزایش چشمگیر سود شرکت مواد اولیه داروپخش «دتماد»

۰۱

آذر

افزایش چشمگیر سود دتماد (شرکت مواد اولیه داروپخش)

شرکت مواد اولیه دارو پخش با نماد «دتماد» از رشد سود چشمگیر خبر داده است. طبق گزارش عملکرد، این شرکت در نیمه نخست سال جاری سود خالص ۱.۴۹۹ میلیارد ریالی را محقق کرده، درآمد این شرکت در این دوره ۳۲۳۹ میلیارد ریال ثبت گردیده است. افزایش درآمدهای «دتماد» ناشی از…