تولید ناخالص داخلی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

۲۵

مهر

تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

وقتی میخواهیم درباره رونق و رشد اقتصادی یا رکود اقتصادی صحبت کنیم و درباره آن نظر دهیم، باید افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی را مورد بررسی قرار دهیم. حتی کشورها و تعداد زیادی از صنایع هم، سهم خود را در اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی، طبق میزان مشارکت در…