علاقمندان جهت همکاری در حوزه بازار سرمایه در سمت پذیرش و کارشناس پذیرش در صد شهر پر جمعیت کشور عدد ۱۹ را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۶۰۴ ارسال نمایید.